Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę

ATTRACT 
NIP: 6482788023
41-800 Zabrze
ul. ks. Pawła Janika 22/5

za pośrednictwem sklepu internetowego www. (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez wymienioną wyżej firmę, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu. Dostawcy:

a) firmę kurierską,

b) Poczta Polska.

3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w
Sklepie Internetowym.

4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i
przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z
którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta
Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta
Klienta.

7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego
ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub
innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie
Internetowym.

8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze
wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Sprzedawca –

ATTRACT 
NIP: 6482788023
41-800 Zabrze
ul. ks. Pawła Janika 22/5

12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: uprawy.com.pl

13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy
sprzedaży.

14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście
do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości
przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które
pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
postaci.

15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość,
na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za
wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej
Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie
należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas
korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są
przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony
Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten
nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć
mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak
spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych
na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez
Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego,
Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z
zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W
szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca
się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną
do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w
formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma
możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez
oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim
przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych
osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych
odbiorcach tych danych.

7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze
Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie
Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie
Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać
przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o
świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś
Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian
podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie
Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie
Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i
wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,
wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”.
Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest
informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o
wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku
z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca
przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o
przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia
do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta
zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas
Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów
Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany
ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • przelew online bądź tradycyjny,
  • karta kredytowa bądź debetowa,
  • BLIK,

Podmiotem świadczącym obsługę powyższych metod płatności jest operator płatności online – PayU.

Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi
przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu
przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez
Klienta.

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać
płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o
którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi
dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności
zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu,
Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu
drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.
491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski oraz po ustaleniu warunków wysyłki na terenie Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na stronach produktów informację o liczbie
Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2
Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres
poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie
przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient
ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane
Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik
Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego
celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku
zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub
telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i
prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony
lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient
może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od
wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad
lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób
wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby
nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest
obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku
Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru
Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od
wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć
się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru
na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy
sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z
chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia
wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji: Formularz reklamacji.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego
reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji
związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres uprawy15@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres: kontakt@uprawy.com.pl  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem
Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy
sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres
Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu
rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.

12. Prawo zwrotu nie przysługuje klientowi w sytuacji,  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli z jego logiem.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych
usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą
formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do
Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa
jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi
swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą
elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w
formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres
poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej
informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów,
którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w
szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,
określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem
odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w
ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego
pola w Koncie Klienta.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu
Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na
udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej
Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał
podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak
też historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia
Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania
usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14
dni od zgłoszenia żądania.

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie
dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione
względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta
zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami
hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z
wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii
stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Wszelkie kwestie reguluje Polityka Prywatności – sprawdź tutaj

§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o
świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania
przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę
przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego
oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na
odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem
woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres
poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z
Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach
rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży,
strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym
dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest
skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz
istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez
Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem
wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę

ATTRACT 
NIP: 6482788023
41-800 Zabrze
ul. ks. Pawła Janika 22/5

za pośrednictwem sklepu internetowego www. (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez wymienioną wyżej firmę, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu. Dostawcy:

a) firmę kurierską,

b) Poczta Polska.

3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w
Sklepie Internetowym.

4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i
przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z
którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta
Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta
Klienta.

7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego
ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub
innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie
Internetowym.

8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze
wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Sprzedawca –

ATTRACT 
NIP: 6482788023
41-800 Zabrze
ul. ks. Pawła Janika 22/5

12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: uprawy.com.pl

13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy
sprzedaży.

14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście
do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości
przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które
pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
postaci.

15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość,
na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za
wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej
Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie
należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas
korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są
przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony
Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten
nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć
mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak
spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych
na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez
Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego,
Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z
zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W
szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca
się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną
do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w
formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma
możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez
oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim
przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych
osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych
odbiorcach tych danych.

7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze
Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie
Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie
Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać
przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o
świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś
Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian
podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie
Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie
Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i
wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,
wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”.
Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest
informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o
wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku
z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca
przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o
przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia
do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta
zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas
Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów
Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany
ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • przelew online bądź tradycyjny,
  • karta kredytowa bądź debetowa,
  • BLIK,

Podmiotem świadczącym obsługę powyższych metod płatności jest operator płatności online – PayU.

Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi
przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu
przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez
Klienta.

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać
płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o
którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi
dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności
zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu,
Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu
drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.
491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski oraz po ustaleniu warunków wysyłki na terenie Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na stronach produktów informację o liczbie
Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2
Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres
poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie
przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient
ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane
Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik
Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego
celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku
zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub
telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i
prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony
lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient
może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od
wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad
lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób
wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby
nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest
obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku
Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru
Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od
wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć
się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru
na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy
sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z
chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia
wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji: Formularz reklamacji.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego
reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji
związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres uprawy15@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres: kontakt@uprawy.com.pl  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem
Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy
sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres
Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu
rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.

12. Prawo zwrotu nie przysługuje klientowi w sytuacji,  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli z jego logiem.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych
usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą
formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do
Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa
jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi
swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą
elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w
formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres
poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej
informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów,
którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w
szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,
określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem
odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w
ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego
pola w Koncie Klienta.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu
Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na
udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej
Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał
podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak
też historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia
Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania
usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14
dni od zgłoszenia żądania.

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie
dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione
względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta
zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami
hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z
wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii
stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Wszelkie kwestie reguluje Polityka Prywatności – sprawdź tutaj

§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o
świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania
przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę
przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego
oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na
odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem
woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres
poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z
Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach
rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży,
strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym
dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest
skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz
istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez
Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem
wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021